Available courses

GV TA upload các câu hỏi theo môn lên chung một phiếu, dùng trong tháng 8.2021 dạy online. Cụ thể: 

Hệ CLC: ESL 20 câu, Math 5 câu, Science 5 câu

Hệ CCS: LA 10 câu, ESL 10 câu, Math 5 câu, Science 5 câu

GV ESL hỗ trợ up câu hỏi của LA

Cảm ơn các thầy cô.


Course categories